Vítame Vás na webovej stránke Geodetickej kancelárie

Patricius Sova – GEOSKTEAM

Cieľom našej kancelárie je klientom poskytnúť komplexné služby, ktoré a týkajú nehnuteľností.

Základom našej činnosti sú služby v oblasti katastra nehnuteľností (vyhotovenie geometrických plánov, vytýčenie hraníc pozemkov a iné) a inžinierskej geodézie (práce súvisiace s vytyčovaním stavieb, kontrolným meraním počas výstavby, ich porealizačné zameranie a iné).

Našim klientom poskytneme taktiež právnu pomoc pri prevode nehnuteľností (vypracovanie kúpnych, darovacích, zámenných zmlúv, zmlúv o zrušení a usporiadaní podielového spoluvlastníctva),zriadení/zrušení vecných bremien ako aj pri usporiadaní vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (príprava podkladov pre vydržanie, príprava podkladov pre prejednanie  novoobjaveného majetku), pričom súčasťou právnych služieb je aj asistencia v konaniach v katastri nehnuteľností (vyhotovenie návrhov, žiadostí, zastupovanie v katastrálnych konaniach).

Našim cieľom je KVALITNE vykonaná práca v DOHODNUTOM termíne za PRIJATEĽNÚ CENU.

stroj